Konferencje na arenie

Regulamin Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą „2+1”

§1.Postanowienia Ogólne

1.Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „2+1” zwanej dalej „Promocją”. 2.Organizatorem Promocji jest Perła – Browary Lubelskie SA z siedzibą w Lublinie 20-950, przy ul. Bernardyńskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016008; NIP: 7120103404; REGON: 430128566, dalej „Organizator”. 3.Promocja jest realizowana przez Perła Sport Pub ul. Stadionowa 1 w Lublinie, w okresie 18.03-31.12.2020, w dniach od poniedziałku do niedzieli, w godzinach otwarcia lokalu. 4. Uczestnikiem Promocji, dalej: „Uczestnik”, może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 5. Udział w Promocji jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu przez Uczestnika. 6. Poprzez udział w Promocji „2+1” rozumie się: - dokonanie zakupu na wynos i w dostawie w Perła Sport Pubie trzech pozycji z obowiązującego menu w okresie trwania promocji, od poniedziałku do niedzieli w cenie promocyjnej, gdzie najtańsza zakupiona pozycje z menu jest sprzedawana w cenie 1 zł, czego dowodem będzie paragon fiskalny. 7. Odpowiedzialność prawną za realizację Promocji ponosi Organizator. 8. Promocja jest finansowana ze środków własnych Organizatora i nie jest prowadzona w celach zarobkowych.

§2.Czas trwania Promocji

Promocja trwa od 18.03.2020 do 31.12.2020 roku.

§3.Warunki uczestnictwa

1.Uczestnik uprawniony jest do wzięcia udziału w Promocji w terminie określonym w § 2 Regulaminu, tym samym Organizator nie uwzględni zgłoszeń zarejestrowanych w terminie po upływie terminu trwania Promocji.

§4.Procedura reklamacyjna

1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Promocji powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora w trakcie trwania Promocji lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wykonania zadania (data na paragonie). 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data stempla pocztowego. 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.

§5.Postanowienia końcowe

1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji, w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Promocji, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Promocji. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 1 dzień wcześniej, poinformować Uczestników Promocji o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na serwisie https://www.facebook.com/perlasportpub/ oraz w lokalu Perła Sport Pub, tak by każdy Uczestnik miał możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w Promocji lub odstąpienia od udziału w nim. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora. Wszelkie spory, które wynikną w trakcie realizacji Promocji rozstrzygnie sąd właściwy dla Organizatora.

kontakt

Perła Sport Pub

Stadion Arena Lublin
ul. Stadionowa 1
20-001 Lublin
Rezerwacja stolika
Tel: 785 759 841
Rezerwacja lokalu
Tel: 785 759 841
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Perła – Browary Lubelskie S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Bernardyńska 15, 20-950 Lublin. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Pani/ Pana zapytania poprzez formularz kontaktowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu prawach, znajduje się w naszej Polityce Prywatności